ANBI
Stichting EMRE is geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).
 • Naam: Stichting Emre
 • Fiscaalnummer:8085 94 035
 • Contactgegevens:
 • Bestuursleden S.Akbas (voorzitter), D. Sevil (penningmeester) en S.Tuncer (secretaris)
 • Het beleidsplan:
  • het werk dat de instelling doet; Low profile
  • de manier waarop de instelling geld werft; Er wordt niet meer actief geworven. Het beheer van het vermogen van de instelling; conform de statuten (zie financiële verantwoording)
  • de besteding van het vermogen van de instelling; conform de statuten (zie financiële verantwoording)
 • Het beloningsbeleid: onbezoldigde bestuursfuncties; er wordt noch vacatiegeld vergoed noch onkosten.
 • De doelstelling: De stichting heeft ten doel: wetenschappelijk onderzoek van de ziekte, genaamd L-2 hydroxyglutaaracidurie, mogelijk te maken alsmede deelname aan het sociaal verkeer van meervoudig complexe gehandicapten mogelijk te maken alsmede het bieden van hulp en bijstand in de uitgaven als gevolg van ziekte en invaliditeit en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelijs verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting kan op ad hoc basis andere stichtingen/fondsen/goede doelen en dergelijke schenkingen doen.
 • Verslag van uitoefende activiteiten: Low profile, conform de doelstelling, het leveren van bijdrage aan een kind.
 • Een financiële verantwoording:
  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting
Grondslagen van waardering; Alle posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
Alle posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen van resultaatbepaling;
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten
Als baten uit fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en donaties meegenomen. De (in) directe kosten die aan de fondsenwerving worden toegerekend komen in mindering op de baten uit eigen fondsenwerving.
BALANS PER 31 DECEMBER 2022 IN EUROS
 
Activa 31-12-2022 31-12-2021
Liquide middelen    
Bank 608 408
Deposito 850 850
Totaal 1458 1258
 
Passiva    
Eigen vermogen    
Bestemmingsfonds "Emre" 1458 1258
Total 1458 1258
TOELICHTING OP DE BALANS 2022

Activa;
Liquide middelen bank (bestuursrekening), daarnaast bestaat een zogenaamde Deposito(bonusspaarrekening) om de bedragen daarin in te storten omdat deze, weliswaar zeer gering, rente genereert.
Passiva
Eigen vermogen Bestemmingsfonds; dit fonds is gevormd ter financiering van het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte genaamd: L-2-hydroxyglutaaracidurie. Het onderzoeksproject heet Emre.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
 
Baten fondsenwerving 31-12-2022 31-12-2021
Eerder verworven als boekjaar 1258 1442
Donaties, giften, 400  
Rente (0) (0)
Kosten fondsenwerving    
 
(in)directe verwervingskosten 200- 184-
Besteed aan doelstelling    
Overgemaakt naar educ. contribution 0- 0-
Totaal beschikbaar voor doelstelling 1458 1258
Grondslagen van waardering;
Alle posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen van resultaatbepaling;
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten
Als baten uit fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en donaties meegenomen. De (in) directe kosten die aan de fondsenwerving worden toegerekend komen in mindering op de baten uit eigen fondsenwerving.
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 IN EUROS
 
Activa 31-12-2021 31-12-2020
Liquide middelen    
Bank 408 341
Deposito 850 1101
Totaal 1258 1442
 
Passiva    
Eigen vermogen    
Bestemmingsfonds "Emre" 1258 1442
Total 1258 1442
Activa;
Liquide middelen bank (bestuursrekening), daarnaast bestaat een zogenaamde Deposito(bonusspaarrekening) om de bedragen daarin in te storten omdat deze, weliswaar zeer gering, rente genereert.
Passiva
Eigen vermogen Bestemmingsfonds; dit fonds is gevormd ter financiering van het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte genaamd: L-2-hydroxyglutaaracidurie. Het onderzoeksproject heet Emre.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
 
Baten fondsenwerving 31-12-2021 31-12-2020
Eerder verworven als boekjaar 1442 1848
Donaties, giften, 0  
Rente (0) (0)
Kosten fondsenwerving    
 
(in)directe verwervingskosten 184- 182-
Besteed aan doelstelling    
Overgemaakt naar educ. contribution 0- 225-
Totaal beschikbaar voor doelstelling 1258 1442
Grondslagen van waardering;
Alle posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen van resultaatbepaling;
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten
Als baten uit fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en donaties meegenomen. De (in) directe kosten die aan de fondsenwerving worden toegerekend komen in mindering op de baten uit eigen fondsenwerving.
BALANS PER 31 DECEMBER 2020 IN EUROS
 
Activa 31-12-2020 31-12-2019
Liquide middelen    
Bank 341 847
Deposito 1101 1001
Totaal 1442 1848
 
Passiva    
Eigen vermogen    
Bestemmingsfonds "Emre" 1341 1848
Total 1442 1848
TOELICHTING OP DE BALANS 2020

Activa;
Liquide middelen bank (bestuursrekening), daarnaast bestaat een zogenaamde Deposito(bonusspaarrekening) om de bedragen daarin in te storten omdat deze, weliswaar zeer gering, rente genereert.
Passiva
Eigen vermogen Bestemmingsfonds; dit fonds is gevormd ter financiering van het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte genaamd: L-2-hydroxyglutaaracidurie. Het onderzoeksproject heet Emre.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
 
Baten fondsenwerving 31-12-2020 31-12-2019
Eerder verworven als boekjaar 1848 1737
Donaties, giften, 0 800
Rente 0 (0)
Kosten fondsenwerving    
 
(in)directe verwervingskosten 182- 380-
Besteed aan doelstelling    
Overgemaakt naar educ. contribution 225- 310-
Totaal beschikbaar voor doelstelling 1442 1848

Grondslagen van waardering;
Alle posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. .
Baten
Kosten fondsenwerving; deze kosten betreffen; banking kosten, kosten verbonden domeinnaam, internet verbinding. Deze bedroegen in totaal 205.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 IN EUROS
 
Activa 31-12-2019 31-12-2018
Liquide middelen    
Bank 847 736
Deposito 1001 100
Totaal 1848 1737
 
Passiva    
Eigen vermogen    
Bestemmingsfonds "Emre" 1848 1737
Total 1848 1737
TOELICHTING OP DE BALANS 2019

Activa;
Liquide middelen ABN-AMRO bank (bestuursrekening), daarnaast bestaat een zogenaamde Deposito(bonusspaarrekening) om de bedragen daarin in te storten omdat deze meer rente genereert.
Passiva
Eigen vermogen Bestemmingsfonds; dit fonds is gevormd ter financiering van het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte genaamd: L-2-hydroxyglutaaracidurie. Het onderzoeksproject heet Emre.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
 
Baten fondsenwerving 31-12-2019 31-12-2018
Eerder verworven als boekjaar 1737 1914
Donaties, giften, 800  
Rente 0 0
Kosten fondsenwerving    
 
(in)directe verwervingskosten 380- 177-
Besteed aan doelstelling    
Overgemaakt naar educ. contribution 310- 0-
Totaal beschikbaar voor doelstelling 1848 1737
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 IN EUROS
 
Activa 31-12-2018 31-12-2017
Liquide middelen    
Bank 736 814
Deposito 1001 1100
Totaal 1737 1914
 
Passiva    
Eigen vermogen    
Bestemmingsfonds "Emre" 1737 1914
Total 1737 1914
TOELICHTING OP DE BALANS 2018

Activa;
Liquide middelen bank (bestuursrekening), daarnaast bestaat een zogenaamde Deposito(bonusspaarrekening) om de bedragen daarin in te storten omdat deze meer rente genereert.
Passiva
Eigen vermogen Bestemmingsfonds; dit fonds is gevormd ter financiering van het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte genaamd: L-2-hydroxyglutaaracidurie. Het onderzoeksproject heet Emre.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
 
Baten fondsenwerving 31-12-2018 31-12-2017
Eerder verworven als boekjaar 1914 2669
Donaties, giften, 0  
Rente 5
Kosten fondsenwerving    
 
(in)directe verwervingskosten 177- 205-
Besteed aan doelstelling    
Overgemaakt naar educ. contribution 0- 850-
Totaal beschikbaar voor doelstelling 1737 1914

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 IN EUROS
 
Activa 31-12-2017 31-12-2016
Liquide middelen    
Bank 814 395
Deposito 1100 2274
Totaal 1914 2669
 
Passiva    
Eigen vermogen    
Bestemmingsfonds "Emre" 1914 2669
Total 1914 2669
TOELICHTING OP DE BALANS 2017

Activa;
Liquide middelen bank (bestuursrekening), daarnaast bestaat een zogenaamde Deposito(bonusspaarrekening) om de bedragen daarin in te storten omdat deze meer rente genereert. 
Passiva
Eigen vermogen Bestemmingsfonds; dit fonds is gevormd ter financiering van het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte genaamd: L-2-hydroxyglutaaracidurie. Het onderzoeksproject heet Emre. 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
 
Baten fondsenwerving 31-12-2017 31-12-2016
Eerder verworven als boekjaar 2669 3494
Donaties, giften, 300  
Rente 5 24
Kosten fondsenwerving    
 
(in)directe verwervingskosten 205- 198-
Besteed aan doelstelling    
Overgemaakt naar educ. contribution 850- 620-
Totaal beschikbaar voor doelstelling 1914 2669
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Baten fondsenwerving

Donaties, giften, en rente; Deze betreffen zowel particuliere als zakelijke initiatieven. De ontvangen rente op de bestuursrekening en deposito bedraagt  27. 

Kosten fondsenwerving; deze kosten betreffen; banking kosten, Kamer van Koophandel en kosten verbonden domeinnaam, internet verbinding. Deze bedroegen in totaal  322. De bankkosten van ABNAMRO zijn meer als 100% gestegen tov 2013.

In het boekjaar is in totaal 1175 overgemaakt naar het goede doel Education contribution, conform doelstelling (en notulen).
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 IN EUROS
 
Activa 31-12-2016 31-12-2015
Liquide middelen    
Bank 395 80
Deposito 2274 3414
Totaal 2669 3494
 
Passiva    
Eigen vermogen    
Bestemmingsfonds "Emre" 2669 3494
Total 2669 3494
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
 
Baten fondsenwerving 31-12-2016 31-12-2015
Eerder verworven als boekjaar 3494 5418
Donaties, giften, 0  
Rente (24) (24)
Kosten fondsenwerving    
 
(in)directe verwervingskosten 205- 224-
Besteed aan doelstelling    
Overgemaakt naar educ. contribution 620- 1700-
Totaal beschikbaar voor doelstelling 2669 3494
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 IN EUROS
 
Activa 31-12-2015 31-12-2014
Liquide middelen    
Bank 80 27
Deposito 3414 5391
Totaal 3494 5418
 
Passiva    
Eigen vermogen    
Bestemmingsfonds "Emre" 3494 5418
Total 3494 5418
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
 
Baten fondsenwerving 31-12-2015 31-12-2014
Eerder verworven als boekjaar 5418 6887
Donaties, giften, 24  
Rente   (27)
Kosten fondsenwerving    
 
(in)directe verwervingskosten 198- 322-
Besteed aan doelstelling    
Overgemaakt naar educ. contribution 1700- 1175-
Totaal beschikbaar voor doelstelling 3494 5418
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 IN EUROS
 
Activa 31-12-2014 31-12-2013
Liquide middelen    
Bank 27 206
Deposito 5391 6681
Totaal 5418 6887
 
Passiva    
Eigen vermogen    
Bestemmingsfonds "Emre" 5418 6887
Total 5418 6887
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
 
Baten fondsenwerving 31-12-2014 31-12-2013
Eerder verworven als boekjaar 6887 8561
Donaties, giften,    
Rente 27 56
Kosten fondsenwerving    
 
(in)directe verwervingskosten 322- 505-
Besteed aan doelstelling    
Overgemaakt naar educ. contribution 1175- 1225-
Totaal beschikbaar voor doelstelling 5418 6887